Preskušanje sort zelenjadnic

V poljskih poskusih preverjamo kakšna je vrednost sort različnih vrst zelenjadnic za pridelavo in uporabo v različnih pridelovalnih območjih Slovenije…

Stalno prilagajanje vrstne sestave in izbira ustreznih sort, tako novih s skupnega trga EU kot tistih lokalnih, ki imajo potencial za tržno pridelavo, je, ob zagotavljanju ustrezne infrastrukture, pomembno za povečanje tržnega deleža v Sloveniji pridelane zelenjave.

V skladu z Zakonom o semenskem materialu kmetijskih rastlin je vpis sort v Sortno listo RS (SLRS) obvezen za večino zelenjadnic, vendar preverjanje vrednosti za pridelavo in uporabo sorte (VPU) ni kriterij za vpis sorte v SLRS in s tem v Skupni katalog sort EU (SKSEU). Pri zelenjadnicah poteka zelo intenzivno žlahtnjenje in na skupni trg prihajajo vedno nove sorte (v letu 2019 je bilo v SKSEU pri 53 vrstah vpisanih kar 21.835 različnih sort), za katere pa ni objektivnih podatkov o primernosti za pridelovanje v Sloveniji. Za gospodarno pridelavo kakovostne zelenjave so zato strokovno pridobljeni podatki o agronomskih lastnostih sort v naših rastnih razmerah zelo pomembni. Tudi za slovenske lokalne sorte, ki so v pridelavi slabo zastopane, je pri pridelovalcih vse več zanimanja ni pa zadostnih podatkov o njihovi vrednosti za pridelavo in uporabo, saj tudi v tem primeru to ni del postopka za vpis sorte v sortno listo.

Preskušanje VPU sort zelenjadnic, v okviru različnih nalog po naročilu ministrstva za kmetijstvo, poteka že sredine 50-ih let prejšnjega stoletja. Preskušanje je v obdobju od 1991 do 2004 potekalo v treh fazah t.j. predizbira (zbiranje informacij in dokumentacije, vegetacijski in tipalni poskusi) v letnem obsegu cca. 50 do 250 sort zelenjadnic, registracija sort (pogoj za trženje semenskega materiala) v letnem obsegu cca. 10 do 50 sort zelenjadnic in rajonizacija pridelovanja (primernost vrst in sort za pridelovanje v različnih pridelovalnih območjih) v letnem obsegu 10 do 19 vrst in od 100 do 350 sort zelenjadnic. Po vstopu Slovenije v EU se je sistem preskušanja sort spremenil, preverjanje VPU sort pri zelenjadnicah več ni pogoj za vpis sorte v Sortno listo RS in dovoljeno je tržit vse sorte, ki so vpisane v Skupni katalog sort EU. Odtlej do leta 2017 je tako preverjanje VPU sort zelenjadnic potekalo v okviru Posebnega preizkušanja sort za opisno sortno listo ter v okviru Programa vrtnarskih centrov in postaj. Letno je bilo v preskušanja vključenih 4 do 5 vrst in skupno 40 do 60 sort zelenjadnic. V preskušanja so bili dodani različni termini pridelave in v manjšem obsegu tehnologije pridelave ter uvajanje manj znanih oz. manj razširjenih vrst zelenjadnic v pridelavo.

Z vzpostavitvijo JS v vrtnarstvu je preverjanje VPU sort zelenjadnic postalo del te JS. Obseg preskušanja ostaja podoben kot v letih pred vzpostavitvijo JS, t.j. 4 do 6 vrst in 40 do 60 sort zelenjadnic letno. Večji poudarek kot v preteklosti je na uporabni vrednosti sort.

V preskušanja so vključene vrste zelenjadnic s Prednostnega seznama zelenjadnic, ki ga je 28.01.2015 pripravila razširjena Strokovna skupina za zelenjadnice pri KGZS. Kriteriji za določitev števila sort pri posameznih vrstah zelenjadnic so obseg in pomen oz. potencial pridelave ter hitrost in delež menjave sort v pridelovanju. Izbor sort narekuje po eni strani potreba pridelovalcev po sortah z določenimi lastnostmi in po drugi strani ponudba dobaviteljev za profesionalne pridelovalce – dobavitelje pozovemo, da dobavijo seme novejših sort, ki jih že tržijo oz. za katere menijo da imajo potencial za pridelavo v Sloveniji. Poleg novejših sort so v poskuse vključene tudi standardne sorte (sorte, ki so že dlje časa uveljavljene v pridelavi) in, kadar te so, tudi tiste registrirane lokalne sorte, o katerih ni zbranih dovolj informacij o vrednosti za pridelavo in uporabo predvidevamo pa, da imajo določen potencial tudi za profesionalne pridelovalce. Preskušanje pri posamezni vrsti praviloma poteka 2 zaporedni leti na 3 lokacijah, ki so izbrane v skladu s primernostjo agroekoloških razmer, razpoložljivostjo zaščitenih prostorov in drugo specifično tehnološko opremo. Sorte zelenjadnic preskušamo po tehnologiji, ki je v pridelavi za posamezno vrsto najbolj razširjena. Ugotavljanje vrednosti sort za pridelavo in uporabo (VPU) vključuje vrednotenje pridelka po kategorijah in vseh pomembnejših agronomskih lastnosti (zgodnost, občutljivost za bolezni in škodljivce – kadar je zaradi naravne infekcije/napada to moč oceniti…).