Predstavitev

Sedanjost

Z novo uredbo (Uradni list RS, št. 60/17, U:2884), ki je stopila v veljavo z začetkom leta 2018, je strokovno delo v vrtnarstvu, ki pokriva tako zelenjadnice kot zelišča, podprto v okviru Javne službe v vrtnarstvu. Aktivnosti so usmerjene v introdukcijo, selekcijo in žlahtnjenje ter tehnologije pridelave, slednjim jim je dan dodaten poudarek. Novost v novi uredbi za Javne službe je vzpostavitev sistema strokovno tehnične koordinacije, ki zagotavlja enotnejše delovanje izvajalcev javne službe, vzpostavlja odnos z ostalimi javnimi službami s področja, ki ga pokriva, in ustrezen prenos znanja med raziskovalnimi, izobraževalnimi in svetovalnimi ustanovami.

Namen
Javna služba za izvajanje strokovnih nalog v vrtnarstvu z nalogami, opredeljenimi v Programu za obdobje 2018-2024, prispeva k uresničevanju strateških usmeritev razvoja na tem področju.

Strateški in razvojni cilji v vrtnarstvu in semenarstvu
– povečanje obsega pridelave v vrtnarstvu (vsaj 50-odstotna samooskrba z zelenjavo);
– povečanje konkurenčnosti pridelave v vrtnarstvu s poudarkom na povečanju produktivnosti ter učinkoviti in trajnostni rabi virov;
– povečanje tržnega deleža slovenskih vrtnarskih proizvodov;
– razvoj lastnih novih sort izbranih vrst kmetijskih rastlin;
– povečanje obsega pridelave semena;
– povečanje uporabe v Sloveniji pridelanega potrjenega semena za setev (tudi lokalnih sort);
– povečanje uporabe sort, ki ustrezajo slovenskim pridelovalnim razmeram.

Strateški in razvojni cilji za pridelavo zelišč
– povečanje obsega tržne pridelave zelišč na vsaj 100 hektarjev;
– povečanje konkurenčnosti tržne pridelave zelišč s poudarkom na izboljšanju strukture pridelave (povečanje površin zelišč na KMG na podlagi podatka iz zbirnih vlog in povečanje povprečnih tržnih površin na KMG iz popisa tržnega vrtnarstva), združevanje pridelovalcev za organizirano pridelavo in skupno trženje (vsaj ena priznana skupina pridelovalcev), vzpostaviti naročeno pridelavo (vsaj ena vertikalna partnerska veriga, poleg obstoječe verige za pridelavo ameriškega slamnika) in doseči trajnostno rabo virov (delež površin, vključenih v ekološko pridelavo zelišč in v preusmeritev, vsaj 70-odstoten);
– povečanje tržnega deleža v RS pridelanih zelišč, kar se predpostavlja ob doseganju prvega cilja in vsaj enega od kazalnikov drugega cilja.

Izvajalci
Kmetijski inštitut Slovenije je bil dne 28. decembra 2017 s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano neposredno imenovan za izvajalca Javne službe v vrtnarstvu. V okviru javne službe v obdobju od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2024 Kmetijski inštitut Slovenije opravlja tudi nalogo strokovno tehnične koordinacije za vrtnarstvo.
Pri izvajanju strokovnih nalog s področja vrtnarstva, sodelujejo tudi:
– Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani;
– Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije;
– Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota;
– Šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola.

Program
V Programu Javne službe v vrtnarstvu so za obdobje 2018–2024 opredeljene naslednje strokovne naloge:
– selekcija zelišč;
– žlahtnjenje zelenjadnic;
– introdukcija zelenjadnic in ugotavljanje njihove vrednosti za predelavo;
– introdukcija in ekološka rajonizacija zelišč ter ugotavljanje njihove vrednosti za predelavo;
– tehnologije pridelave zelenjadnic;
– tehnologije pridelave zelišč;
– strokovno-tehnična koordinacija v vrtnarstvu.

Predstavitvena shema JS v vrtnarstvu

Pogled v preteklost

Izvajanje strokovnih nalog s področja vrtnarstva kmetijsko ministrstvo podpira že vse od sredine 50-ih let prejšnjega stoletja. Sprva so bile strokovne naloge v vrtnarstvu, poimenovane Izboljšanje sortimenta vrtnin, osredotočene na introdukcijo sort (preskušanje drugod vzgojenih sort za pridelavo v naših agroekoloških razmerah) različnih vrst zelenjadnic ter zdravilnih rastlin in dišavnic. Podprta je bila tudi naloga Žlahtnjenje Ljubljanskega zelja. Preskušanje tehnologij pridelave je bilo občasno podprto v okviru kratkoročnih nalog.
Tudi od leta 1991 dalje je bilo v vrtnarstvu podprto predvsem preskušanje sort zelenjadnic, sprva v okviru strokovne naloge Introdukcija poljščin in vrtnin in po 2007 v okviru Posebnega preskušanja sort. V obdobju od 1992 do 2003 je bilo podprto tudi delovanje Vrtnarskih centrov in postaj, katerih osnovni namen je bil prikaz različnih sort in tehnologij pridelovanja zelenjadnic, v manjši meri pa tudi preskušanje tehnologij. Finančna sredstva namenjena Vrtnarskim centrom in postajam so z leti zaradi proračunskih omejitev precej skopnela in sprva intenzivno delo tako v poskusništvu kot tudi pri prenosu znanja se je zelo skrčilo. Manjši obseg strokovnega dela in konec izhajanja nekaterih strokovnih revij se je odrazil tudi na dejavnostih povezanih s prenosom znanja in popularizacijo panoge. Po letu 2001 je tako najprej močno upadlo število demonstracijskih aktivnosti, po letu 2008 pa še število strokovnih člankov. Preskušanje različnih vrst zelišč je bilo v tem obdobju podprto v okviru naloge Ekološka rajonizacija zelišč. Selekcija in žlahtnjenje sta bila do leta 2014, ko je zaživela strokovna naloga Žlahtnjenje rastlin, podprta le projektno.